O KOMPANIJI ESCO ELIOS

Partnerstvo za ugled.

Kompanija ESCO ELIOS d.o.o. je osnovana sa ciljem da zauzme jednu od vodećih pozicija u rekonstrukciji javne rasvete po ESCO modelu u Srbiji. Prisutni smo na tržištu od 2014. godine i radimo na razvijanju i realizaciji projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije i održavanja javne rasvete. Menadžment kompanije se sastoji od stručnjaka koji su na polju primene ESCO modela u javnoj rasveti stekli višegodišnje iskustvo, radeći na sličnim poslovima u zemlji i inostranstvu. Stečena znanja smo usmerili na razvijanje projekata na osnovu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, pri tom vodeći računa da sve poslove izvođenja i održavanja poverimo domaćim firmama.

Glavna delatnost naše kompanije je rekonstrukcija javne rasvete lokalnih samouprava u Srbiji korišćenjem efikasnih i kvalitetnih LED svetiljki kroz ESCO model (Energy Saving Company).

Za projekte javno-privatnog partnerstva neophodna je složena ekspertiza. Naša kompanija, sa razvijenom mrežom poslovnih partnera i saradnika, je u mogućnosti da ostvari ove projekte po sistemu „ključ u ruke“. Kao ESCO kompanija, cilj nam je da sa kvalitetno realizovanim projektima doprinesemo broju poslovnih rešenja koji povećavaju energetsku efikasnost lokalnih samouprava i da pokažemo sve prednosti koje ESCO model pruža.


Šta je ESCO model i koje su prednosti?

ESCO model podrazumeva finansijsko i tehničko rešenje kojim ESCO kompanije predfinansiraju pripreme i implementacije projekata (ulažu sopstvena sredstva, znanje i iskustvo), a klijenti ovu dodatu vrednost otplaćuju u vidu naknada iz ostvarenih ušteda.


Ušteda u oblasti rekonstrukcije javne rasvete se sastoji iz dva elementa:


     - ušteda u električnog energiji i

     - ušteda u održavanju.

ESCO model unapređuje saradnju između privatnog i javnog sektora u oblasti energetske efikasnosti, gde privatni partner preuzima rizike i daje finansijsko i tehničko rešenje projekata. ESCO kompanije ne rade same, oni imaju tim, njihov zadatak je da budu integratori.

Javno-privatno partnerstvo je instrument ESCO modela sa kojim se kroz investiciju i zamenu zastarelih svetiljki sa LED dolazi do smanjenja trenutnih izdataka lokalnih samouprava bez zaduženja. Reč je o dugoročnim ugovorima, u kojima u početnom periodu najveći deo uštede se usmerava na otplatu investicije i na visok nivo i kvalitet održavanja. Za vreme trajanja perioda garantovanja, svako povećanje cene električne energije i ostalih naknada po računu će značiti veću uštedu za lokalnu samoupravu. Javno-privatno partnerstvo predstavlja i ekonomsku potrebu države da umesto zaduživanja uspostavi partnerski odnos sa investitorima.


Prednosti ESCO modela:

• Nema kreditnog zaduženja i angažovanja sopstvenih sredstava klijenata.

• Predvidljiv model, koji obezbeđuje dugoročno planiranje izdataka.

• Garantuje očekivane uštede i plaćanje se vrši iz ostvarenih ušteda.

• Privatni partner snosi kako finansijske, tako i tehničke rizike.

• Privatni partner je zadužen za održavanje implementiranog sistema u celom periodu garantovanja, sa tim je motivisan da izgradi što kvalitetniji sistem.

• Podržan model od strane Vlade Republike Srbije.

• Najbolji odnos kvaliteta usluge/ optimalne cene.


Oblast javno – privatnog partnerstva u Srbiji je regulisana Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama čime je omogućeno Vladi, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave da donese odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva. Sam postupak izbora privatnog partnera se bazira na Zakonu o javnim nabavkama.


Potreba za projektima javno-privatnog partnerstva leži u sledećem:

• postojeće svetiljke su zastarele i uzrokuju visoke troškove održavanja,

• izdaci po računima za el. energiju imaju tendenciju rasta

• smanjenje budžetskih izdataka

• povećanje bezbednosti.


Prednosti nove LED rasvete

• Energetska ušteda - zbog velike efikasnosti u pretvaranju električne energije u svetlost LED svetiljke su najbolji izbor za zamenu starih, manje   efikasnijih svetiljki sa živinim i natrijumovim izvorima svetlosti.

• Životni vek – dostiže 100.000 radnih sati, što je do 25 godina radnog veka, dok je radni vek natrijum izvora 4-5 godina.

• Sigurnost sistema – kvalitetne LED svetiljke su manje sklone kvarovima nego druge vrste svetiljki. Ulaskom u JPP projekat Opštine dobijaju       potpuno nov, siguran i stabilan sistem, koji gledano sa strane potrošača znači, da će 98% svetiljki u svakom trenutku raditi jer Privatni Partner       ima obavezu da održava rasvetu.

• Povećanje nivoa osvetljenosti – novom kvalitetnom LED rasvetom dostiže se povećanje nivoa osvetljenosti. Kod starijih svetiljki svetlost je           odlazila delimično u nebo i površina puta je često bila nedovoljno osvetljena.

• Ekološki aspekti – novom LED rasvetom posredno i neposredno se utiče na ekologiju u pozitivnom smislu. Posredno, pošto se osvetljava           željena površina, i tako drastično se smanjuje svetlosno zagađenje. Indirektno, jer sa smanjenjem potrošnje smanjuje se emisija CO2.

• Realan cilj - stare živine sijalice, kako se vidi i u nazivu, sadrže živu. Proizvodnja ovakvih sijalica u Evropskoj Uniji je zabranjena, te se iste ne         mogu kupiti. U narednim godinama na teritoriji Srbije će se živine svetiljke morati zameniti, ne samo zbog prestanka proizvodnje, već i zbog       ispunjenja ekoloških normi i standarda koje je Evropska Unija postavila.